četvrtak, 19. travnja 2018.

Deset stvari koje vode Allahovoj dž.š. ljubaviPriredio: Sead ef. Jasavić

Enes b. Malik r.a., prenosi da je neki čovjek došao Poslaniku s.a.w.s., pitajući ga: “Kada će Sudnji Dan? Poslanik s.a.w.s., ga upita: A šta si ti pripremio za na Sudnji Dan? Ovaj čovjek reče: Ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku! Poslanik s.a.w.s., reče: Bićeš sa onima koji su ti dragi i koje budeš volio!” (Sahih Ibnu Huzejme, br.1796.) Enes r.a., dodade: Ničemu se nismo tako obradovali kao što smo se obradovali poslanikovim s.a.w.s., riječima:

Čovjek će biti sa onim koga voli!” Enes r.a., reče: Ja volim Poslanika s.a.w.s., i Ebu Bekra i Omera i ako nemam pri sebi djela koja su oni imali; nadam se društvu sa njima!” (Muttefekun ‘alejh; Ebu Davud, br.5127.;el-Iman,Ibnu Mendeh, 1/439.)

Čovjekova djela često prate poteškoće, propusti i manjkavosti, ali, ako čovjek u svome srcu bude imao iskrenu ljubav prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., onda mu to nadoknaðuje manjkavost njegovih djela i uzdiže ga na visoke stepene koje možda ne bi zaradio ničim drugim.

Ljubav unapreðuje mala djela a velikih djela i hajrata ne može ni postojati bez ljubavi prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s.. zbog toga je i Enes r.a., rekao: “Ja volim Poslanika s.a.w.s., i Ebu Bekra i Omera i ako nemam pri sebi djela koja su oni imali; nadam se društvu sa njima!” Dakle, ljubav prema Allahu dž.š., i Allahova dž.š., ljubav prema nama – to je stepen za čije postizanje su se natjecali oni koji su željni natjecanja i takmičenja. Allahova dž.š., ljubav je staza kojom nastoje hoditi Allahovi dž.š., robovi. Allahova dž.š., ljubav je hrana za vjernička srca i duše. Allahova dž.š., ljubav je radost oka vjerničkog.Allahova dž.š., ljubav je život, pa ko ne uživa u njoj ta osoba je mrtvac pa makar i hodao. Allahova ljubav je svjetlo, pa ko ostane bez nje tumaraće u moru tmina i zabludi. Allahova dž.š., ljubav je štit i bedem pa ako čovjek ostane bez nje – postaje lahak plijen i neće moći odolijeti napadima sa strane. Allahova dž.š., ljubav je slast tako da je život bez nje čemeran i gorak. Ali, ovaj stepen i visoki položaj ima i svoje stepenice koje se moraju preći da bi se do njega došlo, i to sve jedna po jedna, redom, koje ako preðemo na pravi način dovode nas pravo na pijedestal obostrane ljubavi na relaciji izmeðu roba i Rabba, izmeðu Stvoritelja i stvorenja, izmeðu čovjeka i Allaha dž.š.! Neka nam stalno budu na umu riječi i dova Allahovog Poslanika s.a.w.s.: “O Allahu, molim Te za tvoju ljubav, i za ljubav onoga koji Tebe voli, i za djelo koje će me odvesti do Tvoje ljubavi!” (Hasen sahih. Ibnu Huzejme, Taberani, Ahmed, Tirmizi.)

1. Učenje Kur’ana s razmišljanjem i razumjevanjem njegovih značenja, šta se njima želi reći, poput neke knjige koju čovjek nauči napamet i tumači je i komentira kako bi shvatio šta je njen autor htio reći!

Suprotno navedenome bi bilo: neučenje ili neiščitavanje kur’anskih ajeta i poruka, ili pak učenje koje nije bilo propraćeno razmišljanjem niti pravilnim razumjevanjem kur’anskih ajeta što je bilo glavno obilježje prve sekte koja se pojavila u islamu sekte haridžija čiji je jedan od glavnih opisa bio: “čitaće Kur’an ali im neće ključnu kost ili grla prelaziti” tj. neće razumjevati ono što čitaju i neće pravilno shvaćati Allahove dž.š., riječi! Hasan b. Ali r.a., je rekao: “Prve generacije muslimana su na Kur’an gledali kao na pisma koja im je njihov Gospodar slao, zbog toga su ih pomno iščitavali i o njima razmišljali noću i nedostajala su im danju!” (el-Tibjan, str.28., imam el-Nevevi rhm.) Onaj ko zavoli Kur’an taj mora zavoljeti i Allaha dž.š., a i Allah dž.š., voli takvog! Abdullah b. Mes’ud r.a., je rekao: “Onaj ko voli Kur’an – taj voli Allaha i Njegovog Poslanika s.a.w.s.!” (Taberani) Poslanik s.a.w.s., je poručio ashabu koji je stalno učio suru “Kul-huvallah” u svojim namazima zbog toga što ju je volio jer je na najljepši mogući način opisivala Allaha dž.š.: “Obavijestite ga da ga Allah dž.š., voli!” (Muttefekun ‘alejh)

Allah dž.š., kaže: “A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivuriječnosti!” (4:82.) Razmišljanje o kur’anskim ajetima liječi bolesti prsiju i srca, čisti ih od prljavština i mrlja, odgovara na sumnje i navraćanje na zlo koje u prsi i u srca ubacuju šejtani u obliku džinna i u šejtani u obliku ljudi!

Allah dž.š., kaže: “Oni koji Allahovu knjigu čitaju, i namaz obavljaju, i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo , udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati; da ih On prema onome što su radili nagradi, i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je!” (35:29-30.)

Adabi učenja Kur’ana su slijedeći – po imamu el-Neveviju rhm.:

1. Ihlas – čistoća prsiju i srca.

2. Misvak – čistoća ustiju i zuba.

3. Abdest – čistoća tijela.

4. Da se nije u stanju dženabeta.

5. Tejemmum – ako se nema vode za čišćenje i kupanje.

6. Učiti Kur’an na čistom mjestu.

7. Okrenuti se prema kibli, sjedući i skrušeno.

8. Proučiti e’uzu prije učenja Kur’ana, i bismillu na početku svake sure.

9. Osjećati strah i bogobojaznost prilikom učenja Kura’na.

10. Učiti Kur’an polako i pažljivo i ne brzati pri iščitavanju Kur’ana.

11. Kada se naiðe na ajete rahmeta i milosti zamoliti Allaha dž.š., za milost, a kada se naiðe na ajete kažnjavanja i kazni zatražiti utočišta kod Allaha dž.š., od kažnjavanja i kazni.

12. Izbjegavati smijeh, galamu, raspravku ili igru prilikom učenja Kur’ana.

13. Kur’an prvashodno učiti sa arapskog jezika a potom prijevodi i ostalo.

14. Učiti Kur’an po jednom kira’etu i ne mješati kir’aete prilikom učenja Kur’ana.

15. Kur’an učiti po redoslijedu koji je u Mushafu, bez preskakanja ajeta i sura.

16. Van namaza Kur’an učiti iz Mushafa vrijednije je nego li samo iz glave.

17. Lijepo formiravati halke za učenje i proučavanje Kur’ana.

18. Lijepo je učiti Kur’an malo glasnije – ako se čovjek ne boji licemjerstva i ako ne ometa druge.

19. Lijepo je uljepšati glas prilikom učenja Kur’ana.

20. Sunnet je tražiti od onoga ko ima lijep glas da nam uči Kur’an.

21. Velik dio islamske uleme smatra da je poželjno da se svako sijelo otpočne učenjem Kur’ana.

22. Pokuðeno je učiti Kur’an na mjestima koja nisu odreðena za njega poput ruku’a ili sedžde, tešehhuda; pokuđeno je učiti Kur’an za fatihom u namazu onda ako imam uči Kur’an na glas; pokuđeno je učiti Kur’an ako se pospano, ili ako imam drži hutbu sa minbera.

23. Ako nam neko nazove selam dok učimo Kur’an – odgovorićemo na selam, a ako neko kihne i kaže elhamdulillah – reći ćemo mu jerhamukellah, a ako mu’ezzin počne sa učenjem ezana – popratićemo ezan propisanim zikrom, i u svemu tome ćemo prekinuti sa učenjem Kur’ana.

24. Kada proučimo ajet koji u sebi sadrži sedžde-i-tilavet, onda ćemo prekinuti sa učenjem Kur’ana i obavićemo sedždu.

Imam Ebu Hanife rhm., je rekao: “U posljednjoj godini svoga života, Poslanik s.a.w.s., je dva puta proučio Kur’an pred melekom Džibrilom a.s. – tako da je svakome muslimanu dužnost, u najmanju ruku, učiniti dvije hatme u toku jedne godine dana!” (Burhan fi ‘ulumil-Kur’an, 1/471.) Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kaže: “Ko bude slušao učenje Kur’ana, neka zamisli kao da ga sluša izravno i direktno od Allaha dž.š.!” (Medaridžul-Salikin, 1/504.)

2. Približavanje Allahu dž.š., putem nafila – dobrovoljnih radnji, a nakon izvršenih farzova – obaveznih radnji, jer to čovjeka dovodi na stepen da bude zavoljen od strane Allaha dž.š., nakon čovječije ljubavi prema Allahu dž.š..

U hadisi kudsijji, Allah dž.š., kaže: “Neće Mi se Moj rob približiti s nečim meni dražim od onoga što sam mu obaveznim propisao. Moj će Mi se rob približavati dobrovoljnim djelima sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim onda će Njegov sluh samo radi mene slušati, kao i njegov vid, kao i njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom kroči. Ako Me zamoli dat ću mu, a ako od mene zaštitu zatraži Ja ću ga zaštiti!” (Buhari)

U nafile spadaju dobrovoljni namazi, poput sunneta pet dnevnih namaza, i ostalih namaza koje je sunnet klanjati poput teravih-namaza, duha-namaza, istihare-namaza, tehijjetul-mesdžida, nafila izmeðu dva ezana ili izmeðu ezana i ikameta itd..
U nafile spada i dobrovoljni post poput posta ponedjeljkom i četvrtkom, posta bijelih dana kada je mjesec pun, posta na dan ašure, posta na dan arefata za onoga ko nije na hadždžu, posta šest dana mjeseca ševvala, posta tri dana svakog mjeseca, posta subotom i nedjeljom, davudovog posta itd.. U nafile spada i dobrovoljna sadaka zbog koje Allah dž.š., zna zavoliti čovjeka. Allah dž.š., kaže: “Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati!” (2-274.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: “Sadaka briše loše djelo, isto kao što voda gasi vatru!” (Nesa’i, Tirmizi)
Sadaka može biti materijalnog tipa u vidu novca i drugih vidova pomoći, ali sadaka može biti i apstraktnog tipa kao što je rečeno hadisom: “Tvoj osmijeh bratu u lice je sadaka, tvoje nareðivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka; tvoje upućivanje izgubljenog čovjeka je sadaka; tvoje otklanjanje kamena, trnja i kostiju s puta je sadaka, tvoje pražnjenje kofe u kofu tvoga brata je sadaka!” (Buhari, Tirmizi) U nafile spadaju i dobrovoljni hadždž i umra, gdje je hadisom rečeno: “Umra do umre iskupljuje grijehe počinjenje izmeðu njih, a za primljeni hadždž nema druge nagrade do Džennet!” (Buhari) Ili: “Umra u ramazanu vrijedi kao hadždž sa Poslanikom s.a.w.s..” (Ebu Davud)
Hasan el-Basri rhm., je rekao: “Tražite slast imana u tri stvari: u namazu, u zikru i u učenju Kur’ana, a ako slasti u tome ne naðete onda znajte da su vrata upute zatvorena!” (Medaridžul-Salikin, 2/424.)

3. Stalni zikrullah u svakoj situaciji, jezikom, srcem, djelima i primjerom. Allahove dž.š., ljubavi će biti onoliko koliko bud eimalo zikrullaha!

Allah dž.š., kaže: “Spominjite vi Mene, spominjaću i Ja vas, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarbi biti!” (2-157.) Na drugom mjestu, Allah dž.š., kaže: “…i Allaha mnogo spominjite da bi ste postigli što želite!” (62:10.) Na trećem mjestu, Allah dž.š., kaže: “I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je učinio da oni sami sebe zaborave!” (59:19.) Jedan ashab se požalio Poslaniku s.a.w.s., na brojnost propisa, pa je tražio od Poslanika s.a.w.s., da ga uputi na najbitniji, na šta mu je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Neka ti jezik stalno bude vlažan od zikrullaha – spominjanja Allaha!” (Ahmed, Tirmizi, Ibnu Madždže)

Postoji više vrsta zikrullaha:

1. Učenje Kur’ana

2. Izgovaranje tesbiha, tahmida, tekbira, tehlila, istigfara…

3. Donošenje i izgovaranje salevata na Poslanika s.a.w.s., kao što Allahov Poslanik s.a.w.s., kaže: “Najpreči čovjek meni na Sudnjemu Danu biće onaj koji je najviše salevata donosio na mene!” (Tirmizi)

4. Stalni zikrovi koji se uče u raznim prilikama, jutrom i večerju, koje najbolje možemo naučiti preko islamskih djela tipa: el-Ezkar od imama Nevevija, ‘Amelul-jevmi vel-lejla od Ibnus-Sunnijja itd…

5. Davanje prednosti onome što Allah dž.š., voli nad onim što ti voliš – kada se pobude pohote i strasti, kao i uspinjanje ka Njegovoj ljubavi, pa makar to bilo čovjeku i teško!

Iz ovih riječi hafiza Ibnul-Kajjima rhm., može se vidjeti da se davanje prednosti onome što Allah dž.š., voli nad onim što neko drugi voli, otkriva kroz tri stvari:

1. savlađivanje svojih strasti,

2. ne povoðenje za strastima ljudi i

3. borba protivu šejtana i njegovih štićenika i pobornika!

Imam Ibnul-Dževzi rhm., nas upućuje na sedam stavki koje nam pomažu u borbi protivu naših strasti:

1. Imati na umu da čovjek nije stvoren radi dunjaluka već radi ahireta!

2. Imati na umu kobne posljedice koje proizvodi odavanje svojim strastima, poput gubljenja časti i ugleda, gubljenja života, gubljenja novca, gubljenja zdravlja, gubljenja vremena itd…

3. Imati na umu da su štete koje proizvodi odavanje strastima višestruko veće od trenutačne slasti i uživanja u njima!

4. Imati na umu kako su prolazili drugi ljudi nakon odavanja svojim pohotama i strastima.

5. Imati na umu sud razuma i intelekta koji će ti ukazati da je neki cilj od odavanja strastima ništavan i nizak.

6. Imati na umu to da je jak samo onaj ko je svoje strasti i porive savladao, i da je slab samo onaj koga su njegove strasti nadvladale!

7. Imati na umu to da suprostavljanjem našim strastima dobijamo na jačini imana, duše, života, zdravlja, bogatstva i ekonomije, itd…

5. Upoznavanje srca s Allahovim dž.š., imenima i svojstvima, razmišljanje o njima i njihova spoznaja uz uživanje u vrtovima te spoznaje, jer onaj ko je spoznao Allaha dž.š., putem Njegovih imena i svojstava taj Ga je, bez ikakve sumnje, zavolio!

Cjelokupno savršenstvo u kojem živimo i kojem smo svjedoci ukazuje nam na savršenstvo imena, svojstava i osobina Stvoritelja. Sve stvoreno nas upućuje na to da je Stvoritelj živ, svemoćan, da posjeduje univerzalno znanje i da ima apsolutnu volju. Savršenstvo svega stvorenog ukazuje nam na to da je Stvoritelj veoma mudar i sposoban, blag i samilostan, plemenit i darežljiv. Tragovi savršenstva stvorenja nam ukazuju na to da je Stvoritelj preči da bude savršen i ljepši od onoga što je stvoreno. Onaj ko je stvorio sluh i vid i učinio da sve progovori najpreči je da bude Onaj koji sve čuje, koji sve vidi i koji pored svega i govori.

Allahova dž.š., imena i svojstva sagledavamo i vjerujemo kroz nekoliko stanovitih principa i pravila kojih se pridržava ehlu-sunnet vel džema’at:

1. Nefj: negacija onog čime nije opisan Allah dž.š..

2. Isbat: potvrda onog čime se opisao Allah dž.š., ali: bez:

3. Tekjif: zalaženja u kakvoću svojstava, i bez

4. Temsil: poistovjećivanja Allahovih svojstava sa svojstvima stvorenja.

5. Tešbih: usporeðivanja Allahovih svojstava sa svojstvima stvorenja.

6. Ta’atil: negacije značenja svojstava.

7. Tefvid: potvrda imena svojstva ali ne i suštine.

8. Tahrif: izvitoperivanja značenja Allahovih svojstava.

6. Posmatranje Allahove dž.š., dobrote i dobročinstva, i blagodati Njegovih i darova, vidljivih i nevidljivih – sve nas to vodi ljubavi prema Njemu! Čovjek po svojoj prirodi voli onoga ko lijepo prema njemu postupi, ljubazno se odnosi, požuri da mu pomogne, bori se protivu njegovih neprijatelja i u svemu ga pomaže – on ga bez sumnje voli. Dobročinitelj je prirodno omiljen kod ljudi samo zbog toga što je dobročinitelj a kako bi ga tek voljeli kada bi nama činio dobročinstvo.

7. Da srce u potpunosti bude ponizno pred Allahom dž.š., što ne mogu opisati riječi i djela. Kada bi se Ali b. Hasen rhm., abdestio, sav bi požutio i preblijedio, pa je bio upitan: “Šta je to što ti se dešava prilikom uzimanja abdesta? Znate li pred koga trebam stati – reče on!” Ajša r.a., je ugledala neke mladiće koji su hodili poput mrtvaca, pa je upitala svoje drugarice: Ko su ovi? To su pobožnjaci – rekoše joj. Svašta – reče Ajša r.a.. Kada bi Omer b. el-Hattab r.a., hodao, onda bi brzo koračao, kada bi govorio – čulo bi se, kada bi udario – zaboljelo bi, kada bi nekoga nahranio – učinio bi da se zasiti, a bio je pravi pobožnjak – reče ona! Poniznost i skrušenost su svojstva koja moraju biti izgraðena prvashodno u našim srcima, jer sama tijela i odijela ne mogu biti odlika nečije skrušenosti i poniznosti pred Allahom dž.š..

8. Osamljivanje s Allahom dž.š., u trenucima kada se On spušta na ovozemaljsko nebo, kako bi Ga dozivao, kako bi Njegove riječi ponavljao, i srcem svojim pred Njim stajao, uz poštivanje roba prema svome Gospodaru, a zatim završiti sve to traženjem oprosta i kajanjem. Allah dž.š., kaže: “U Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole. 16. Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. 17. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.” (el-Sedžda, 15-17.) Allah dž.š., kaže: “Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, meðu izvorima, boraviti, 16. primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili, 17. noću su malo spavali 18. i u praskazorje oprost od grijeha molili, 19. a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.” (el-Darijat, 15-19.) – a koliko mi noću spavamo? I koliko mi naš imetak djelimo?

9. Druženje s onima koji iskreno vole Allaha dž.š., ubirajući najbolje plodove njihova govora kao što se i biraju najljepši plodovi, i da ne govoriš i da ne zboriš izuzev ako govor bude korisniji od ćutnje, i ako budeš znao da će ti poboljšati tvoje stanje i koristiti drugome. Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., navodi koristi od druženja s onima koji Allaha vole i koji su iskreni, pa kaže: Druženje s takvim osobama nas vodi od sumnje ka čvrstom ubjeðenju, od licemjerstva i pretvaranja ka iskrenosti, od gafleta i nemara ka spominjanju Allaha i zikrullahu, od želje za dunjalukom ka želji za ahiretom, od oholosti ka skromnosti, od loših namjera ka lijepom savjetu. A ako su oni koji vole Allaha, iskreni a uz to još imaju i znanje, onda se moramo okoristiti od njih tako što ćemo učiti a samo učenje ima i svoje etape i faze:

1. da se pita na lijep način

2. da se šuti i sluša na lijep način

3. da se pravilno razumjeva materija

4. da se zapamti na lijep način

5. da druge podučavamo tome

6. da se postupa i radi po naučenom.

Čovjek neće postići znanje i neće se naučiti ako – ne bude postavljao pitanja, ako ne bude ćutao i slušao, ako bude pogrešno razumjevao, ako ne bude pamtio, ako druge ne bude podučavao, i ako sam ne bude po naučenom postupao!

Ibrahim el-Havvas rhm., je rekao: “Lijek srca se sastoji u pet stvari: učenju Kur’ana uz razmišljanje, praznom stomaku, noćnom namazu, skrušenosti u praskozorje i druženju s dobrim ljudima.”

10. Udaljavanje od svega onoga što se ispriječava izmeðu čovjekovog srca i Allaha dž.š.. Od Allaha dž.š., udaljavaju sumnje u vjeri, odavanje strastima, pohotama i užicima, i prepuštanje srdžbi koja vodi inatu i neprijateljstvu prema Allahovim stvorenjima. Na ova troje vrata ulaze svi grijesi koji kvare ljudsko srce.

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm.

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top