petak, 30. ožujka 2018.

Vrijednost i odlike petka i džume namazaNiko od islamskih učenjaka ne osporava to da je petak najbolji dan u sedmici i najbolji dan u kome je izašlo sunce. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik ,s.a.v.s., rekao:

”Najbolji dan koji je sunce obasjalo je petak: u njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden u Džennet i u njemu je izveden iz Dženneta i samo se u petak može desiti Sudnji dan.”[1]

Uzvišeni Allah je ovaj sveti dan ostavio za ovaj ummet i njime ga je počastio, a to je uskratio jevrejima i kršćanima. Ebu Hurejre i Ebu Huzejfe, r.a., prenose od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., hadis: 

”Uzvišeni Allah dao je da oni koji su bili prije nas zalutaju po pitanju ovoga svetog dana (jevmul-džumu’a). Jevreji su odabrali subotu, kršćani nedjelju, pa je Allah doveo nas i uputio nas na petak. On je učinio da redoslijed bude: petak, subota i nedjelja. Na isti način kako subota i nedjelja prate petak, i oni će na Sudnjem danu dolaziti iza nas. Mi smo posljednji na ovom svijetu, a prvi kojima će na Sudnjem danu biti presuđeno prije ostalih stvorenja.”[2]

Vrijednost odlaska na džuma-namaz 

Buharija u svom Sahihu bilježi hadis koji prenosi Selman u kome se kaže da je Allahov Poslank, s.a.v.s., rekao: 

”Nema tog čovjeka koji se u petak okupa, dobro očisti i namiriše uljanim ili kakvim drugim mirisom koji se zatekne u kući, te tako, ne razdvajajući bilo koga, ode u džamiju, klanja ono što mu je propisano i pažljivo sasluša ono što imam govori, a da mu Allah neće oprostiti ono što je počinio između te i prošle džume.” 

Od Evsa Ibn Evsa es-Sekafija koji je rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s. , kako kaže: 

‘Ko se očisti i okupa u petak, rano ustane i među prvima dođe pješke, a ne na jahalici, sjedne blizu imama i sasluša ga, a sam riječ ne progovori – za svaki će korak imati nagradu kao što se ima nagrada od godine dana dobrovoljnog posta i namaza.”’[3] 

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., hadis: 

”Nema tog čovjeka koji se u petak okupa i što bolje očisti, i namiriše se uljanim ili kakvim drugim mirisom koji se zatekne u kući, te tako, ne razdvajajući bilo koga, ode u džamiju, klanja ono što mu je propisano i pažljivo sasluša ono što imam govori, a da mu Allah neće oprostiti ono što počini između te i prošle džume.”[4] 

Odlike petka 

Petak je odabran dan po mnogim stvarima i musliman treba da vodi računa o tome. S obzirom na to, navest ćemo neke odlike tog dana: 
 1. Jedna od odlika koje krase ovaj dan jeste i to da se u njemu nalazi čas uslišanja dove, a to je čas u kojem će Allah svakome muslimanu sigurno dati ono što zatraži. U dva Sahiha zabilježen je hadis koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., a u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”U petku ima jedan čas, u kome, ako ga vjernik potrefi – obavljajući namaz – Allaha neće ni za kakvo dobro zamoliti a da mu to Allah neće dati i dovu mu uslišati.” I Poslanik, s.a.v.s., išaretio je rukom da je taj momenat kratko traje.
 2. Učenje dvije sure: Es-Sedžda i El-Insan na sabah-namazu petkom. Tako je postupao i Allahov Poslanik, s.a.v.s.. Neki islamski učenjaci to komentiraju ovako: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio je te sure petkom u zoru zato što one sadrže ono što je bilo i ono što će se desiti petkom. Te dvije sure govore o stvaranju Adema , a.s., povratku stvorenja Allahu i njihovom ponovnom proživljenju, a sve to desit će se petkom. Zato njihovo učenje petkom predstavlja podsjećanje ummeta na ono što se desilo u tom danu i na ono što će se u njemu desiti. A ajet sedžde u suri El-Insan i suri Es-Sedžda došli su usput i klanjač te sure ne uči zbog sedžde koja se nalazi u njima, nego zbog toga što je sunet učiti te sure. Klanjač će kada naiđe na ajete sedžde, učiniti sedždu u namazu.
 3. Lijepo je petkom mnogo donositi salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Evs b. Evs, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,: ”Petak spada u vaše najbolje dane. U njemu je stvoren Adem, u , u njemu je i umro. U njemu će se desiti puhanje u sur, i u njemu će se desiti uništenje svega. Zato petkom mnogo donosite salavat na mene, jer se vaš salavat meni predočava.” Prisutni upitaše: ”Allahov Poslaniče, kako će ti se predočiti naš salavat kada tvoje tijelo istruhne?!” On reče: ”Uzvišeni Allah zabranio je zemlji da jede tijela vjerovjesnika.”[5]
  Imam Šemsuddin Muhammed b. Ebu Bekr ibn Kajim El-Dževzi kaže: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., je velikan svih ljudi, a petak je najodabraniji od svih dana, i zato je salavat na Poslanika u tom danu posebna privilegija koja nikome drugom ne pripada, osim njemu. Pored toga, postoji i druga mudrost (odabranosti petka) koja se ogleda u tome da je svako dobro ovog i budućeg svijeta ummet dobio preko Poslanika, s.a.v.s., i tako im je Uzvišeni Allah preko njega dao dobra oba svijeta, a najviše od tih dobara došlo im je petkom. U tom danu bit će proživljeni i u tom danu će nastaniti svoje dvorce u Džennetu. Petak je također i dan uvećavanja nagrada[6] po ulasku u Džennet, i to je praznik vjernika na dunjaluku, dan u kome Uzvišeni Allah udovoljava njihovim potrebama i dan u kome ne odbija njihove dove. Sve se to postiže zahvaljujući Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i zato mu trebamo biti zahvalni i hvaliti ga i dati mu dio prava koje mu pripada, a to ćemo postići donoseći često salavat na njega petkom, danju i noću.
 4. Pohvalno je uoči petka ili u petak učiti suru El-Kehf.Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Onaj ko bude petkom učio suru El-Kehf, imat će svjetlo koje će mu svijetliti između dvije džume!” [7] 

Šta je petkom lijepo raditi
Neke od lijepih navika i postupaka o kojima je potrebno voditi brigu i redovno ih prakticirati su:
 • Očistiti se
  Osim kupanja, potrebno je i dodatno čišćenje koje se ogleda u otklanjanju neprijatnih mirisa i onoga što ih uzrokuje, kao što su dlake za koje je Zakonodavac naredio da se uklone. Tako je preporučeno: uklanjanje dlaka ispod pazuha i sa stidnih mjesta, skraćivanje brkova i rezanje nokata. Međutim, ovo nije obavezno činiti svakoga petka, nego kada prekomjerno naraste. Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporučio je navedeno ne prelazi četrdeset dana.
 • Namirisati se
  Sunnet je namirisati se petkom. Abdurrahman b. Ebu Seid el-Hudri , y , prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Dužnost svakog punoljetnog muslimana je petkom se okupati, misvakom zube očistiti i, ako ima mirisa, namirisati se.” [8] Imam Nevevi rekao je: ”Sunnet je i korištenje misvaka i mirisa.”
 • Upotreba misvaka Hadisi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ukazuju na to da je čišćenje zubi misvakom u petak sunnet, što potvrđuje i prethodno navedeni hadis koji prenosi Abdurrahman b. Ebu Seid, r.a, kao i mnogi drugi hadisi koji potiču na korištenje misvaka prije svakog namaza.
 • Poraniti u džamiju na džuma-namazZa rani odlazak u džamiju obećana je velika nagrada, kao što to kaže Poslanik, s.a.v.s., ”Ko se u petak okupa, onako kao što se kupa zbog džunupluka, a zatim u prvom satu ode u džamiju, imat će nagradu kao da je za kurban žrtvovao devu; ko ode u drugom satu, imat će nagradu kao da je za kurban zaklao kravu; ko ode u trećem satu, imat će nagradu kao da je za kurban zaklao rogatog ovna; ko ode u četvrtom satu, imat će nagradu kao da je žrtvovao kokoš, a ko ode u petom satu, imat će nagradu kao da je žrtvovao jaje. Kada se imam pojavi na minberu, meleki se okupe da slušaju hutbu.” [9]
 • U džamiju ići pješice, a ne prijevoznim sredstvomImam Nevevi u djelu Šerhul-muhezzeb kaže: ”Dokazi koje navodi imam Šafija i njegovi učenici ukazuju da je poželjno na džumu ići pješice, smireno i dostojanstveno. Tako misli i većina ashaba, tabiina i islamskih učenjaka iz kasnijih generacija.” Imam Hasan kaže: ”Tako mi Allaha, to nije odlazak (žurba) nogama – jer njima (ashabima) je bilo naređeno da na namaz dolaze smireno i dostojanstveno – nego je to odlazak srcem, s dobrom namjerom i skrušenošću.  Katade je rekao: ”Pohititi na namaz, znači pohititi sa srcem i dobrim djelom.”
Preveo: Salih ef. Haušić


[1] Hadis bilježi Muslim.
[2] Hadis bilježi Muslim
[3] Hadis bilježi imam Ahmed, a šejh Albani ocjenjuje ga sahihom – vjerodostojnim
[4] Hadis bilježi imam Ahmed, a šejh Albani ocjenjuje ga sahihom – vjerodostojnim.
[5] Hadis bilježe Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madže, a šejh Albani ga svrstava u sahih hadise.
[6] Tj. petkom će gledati u Lice Uzvišenog Allaha.
[7] Hadis bilježi Es-Sujuti u djelu El-Džami’, a šejh Albani ga svrstava u sahih hadise.
[8] Hadis bilježi Muslim.
[9] Hadis bilježe Buharija i Muslim.

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top